Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


Regulamin ASO (Uchwała Nr 776/2014)

2014.07.07

 
 
Uchwała Nr 776/2014

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 7 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

 
 

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy oraz § 27 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

 
§ 1

W części ogólnej Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 12) otrzymuje brzmienie:

„12) publicznym dokumencie informacyjnym– rozumie się przez to prospekt emisyjny, memorandum informacyjne lub inny dokument sporządzony
w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, który został zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru;”; 

2) w § 3:
a) w ust. 1:

-                                               pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) został udostępniony do publicznej wiadomości odpowiedni publiczny dokument informacyjny, z zastrzeżeniem ust. 2;”;

-w pkt 5) skreśla się wyrażenie „Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile uzna, że nie zagraża
to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników;”;

-w pkt 6) lit. a skreśla się wyrażenie „Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu, o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników;”;

-kropkę po pkt 6) lit. c zastępuję się średnikiem oraz dodaje się pkt 7) i 8), w brzmieniu:

„7) w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie dłużnych instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie - emitent przedstawi w dokumencie informacyjnym sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami Załącznika Nr 1 do niniejszego Regulaminu; powyższego wymogu nie stosuje się do emitentów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy o ofercie lub § 29 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu; Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania powyższego wymogu w przypadku emitenta będącego spółką zależną, której podstawową działalność stanowi emisja dłużnych instrumentów finansowych w związku z finansowaniem działalności podmiotu dominującego lub innych spółek należących do tej samej grupy kapitałowej co emitent - pod warunkiem przedstawienia przez emitenta sprawozdania finansowego podmiotu dominującego spełniającego powyższe warunki; postanowienia te stosuje się odpowiednio w przypadku każdego kolejnego wprowadzenia do obrotu instrumentów dłużnych danego emitenta na podstawie dokumentu informacyjnego, o którym mowa
w Oddziale 1 Rozdziału 4 Załącznika Nr 1 do Regulaminu;

8) łączna wartość nominalna dłużnych instrumentów finansowych objętych wnioskiem na dzień jego złożenia, podlegających oznaczeniu tym samym kodem ISIN, wynosi co najmniej 1.000.000 zł; wymogu tego nie stosuje się w przypadku wprowadzania do alternatywnego systemu dłużnych instrumentów finansowych, które mają być oznaczone tym samym kodem ISIN, co instrumenty już notowane.”;

b) w ust. 2 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli zgodnie z przepisami prawa w związku
z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym nie został udostępniony
do publicznej wiadomości odpowiedni publiczny dokument informacyjny lub upłynął termin ważności takiego publicznego dokumentu informacyjnego, wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie wymaga:”;

c) w ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) wprowadzania do obrotu w alternatywnym systemie dłużnych instrumentów finansowych emitenta, który zgodnie z § 18 ust. 18 nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, chyba że emitent ten zawarł taką umowę.”;

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6, w brzmieniu:

„5. Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od stosowania wymogu, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 5), pkt 6) lit. a, pkt 6) lit. c lub pkt 7), o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub interesowi jego uczestników.

6. Przepisy § 5 ust. 13 pkt 10) Załącznika Nr 7 do niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 32 skreśla się ust. 3;
4) w § 4:
a) w ust. 2:

-                                        w pkt 3) skreśla się wyrazy „albo raport, o którym mowa w § 32 ust. 3,”;

-                                        pkt 5) otrzymuje brzmienie:

„5) oświadczenie emitenta i Autoryzowanego Doradcy, że zostały spełnione warunki wprowadzenia tych instrumentów do obrotu określone
w niniejszym Regulaminie; wymogu tego w zakresie odnoszącym się
do oświadczenia Autoryzowanego Doradcy nie stosuje się w przypadku, gdy wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu następuje na podstawie § 33 ust. 1 oraz w przypadkach określonych w § 18 ust. 18, chyba że emitent tych instrumentów zawarł umowę
z Autoryzowanym Doradcą,”;

-                                        pkt 7) otrzymuje brzmienie:

„7) oświadczenie Autoryzowanego Doradcy, że akcjonariusze, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 6) nie są podmiotami powiązanymi z emitentem.”;

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6, w brzmieniu:

„6. Przez podmioty powiązane, o których mowa w ust. 2 pkt 7),
rozumie się:

1) podmioty powiązane w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 133);

2) Autoryzowanego Doradcę, osoby zarządzające i nadzorujące Autoryzowanego Doradcy oraz osoby przez niego zatrudnione, a także osoby najbliższe tych osób tj. ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków,
a także osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu; 

3) podmiot dominujący, w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie, wobec Autoryzowanego Doradcy;

4) podmiot zależny, w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie,
od Autoryzowanego Doradcy.”;

5) w § 5:
a) w ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:

„3) uzna, że dokument informacyjny w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu; lub”;

b) w ust. 6:

-                                        pkt 2) otrzymuje brzmienie:

„2) właściwy dokument informacyjny, przy uwzględnieniu postanowień
§ 4 ust. 4.”;

-                                        skreśla się pkt 3);

6) w § 15 dodaje się zdanie drugie, w brzmieniu:

„Niniejszy przepis nie uchybia przepisom określającym zasady przekazywania przez emitentów informacji bieżących i okresowych.”;

7) dotychczasową treść § 15a oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2,
w brzmieniu:

„2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, Organizator Alternatywnego Systemu przekazuje emitentowi za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi adres e-mail emitenta.”;

8) w § 15b:

a) w ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„1) zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do  możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości,”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1), emitent nie może zlecić podmiotowi dominującemu wobec tego emitenta, podmiotowi zależnemu od tego emitenta lub podmiotowi zależnemu od podmiotu dominującego wobec tego emitenta. Emitent nie może zlecić wykonania tych czynności również podmiotowi, który wykonuje lub w okresie ostatnich trzech lat wykonywał obowiązki Autoryzowanego Doradcy dla instrumentów finansowych tego emitenta, jak również podmiotowi dominującemu lub zależnemu w stosunku do tego Autoryzowanego Doradcy. Emitent nie może zlecić wykonania tych czynności również podmiotowi, w którego organie zarządzającym lub nadzorującym zasiada osoba będąca jednocześnie członkiem organu zarządzającego lub nadzorującego emitenta, jego Autoryzowanego Doradcy lub podmiotu dominującego albo zależnego wobec tego emitenta lub jego Autoryzowanego Doradcy.”;

9) w § 17:

a) w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a,” zastępuje się wyrazami
„z zastrzeżeniem ust. 1a, 3 i 3a,”;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a, w brzmieniu:

„1a. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, ustają z upływem ostatniego dnia obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta w alternatywnym systemie obrotu, a w odniesieniu do dłużnych instrumentów finansowych wprowadzonych do tego obrotu - z upływem dnia wykupu określonego
w warunkach emisji, chyba że instrumenty te zostały wcześniej umorzone przez emitenta w związku z ich nabyciem lub przedterminowym wykupem.
”;

10)w § 18:
a) ust. 16 i 17 otrzymują brzmienie:

„16. Ponowny wniosek o wpis na listę Autoryzowanych Doradców może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przekazania wnioskodawcy decyzji o odmowie wpisu lub przekazania Autoryzowanemu Doradcy decyzji o skreśleniu z listy, a w przypadku złożenia wniosku
o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przekazania wnioskodawcy ponownej decyzji odmownej.
W uzasadnionych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może wyrazić zgodę na skrócenie tego terminu do 3 miesięcy.

17. Z zastrzeżeniem ust. 18, emitent dłużnych instrumentów finansowych zobowiązany jest do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1) i 2).”;

b) po ust. 17 dodaje się ust. 18 i 19, w brzmieniu:

„18. Obowiązku, o którym mowa w ust. 17, nie stosuje się w przypadku:

1) emitentów, których instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu
na krajowym lub zagranicznym rynku regulowanym;

2) emitentów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy
o ofercie;

3) gdy na dzień złożenia wniosku łączna wartość nominalna
dłużnych instrumentów finansowych danego emitenta objętych wnioskiem lub łączna wartość nominalna dłużnych instrumentów finansowych danego emitenta objętych wnioskiem i dłużnych instrumentów finansowych tego emitenta będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie - wynosi co najmniej 5.000.000 zł; p
rzepisy § 5 ust. 13 pkt 10) Załącznika Nr 7 do niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

19. W przypadku korzystania przez emitenta, który nie jest zobowiązany
do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, z pomocy Autoryzowanego Doradcy przepisy niniejszego Oddziału stosuje się odpowiednio, a emitent ten jest zobowiązany do wskazania w dokumencie informacyjnym podmiotu pełniącego funkcję Autoryzowanego Doradcy oraz zakresu jego działania.”.

§ 2

W Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Dokument Informacyjny”) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 po pkt 4) dodaje się pkt 4a), w brzmieniu:

„4a) informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał;

2) w § 18:
a) w ust. 1 po pkt 3) dodaje się pkt 3a), w brzmieniu:

„3a) wyników subskrypcji lub sprzedaży dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;”;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a, w brzmieniu:

„1a. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być zamieszczane
w rozdziale "Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych
do alternatywnego systemu obrotu" przez odesłanie do odpowiednich informacji zawartych we właściwych warunkach emisji stanowiących załącznik do danego dokumentu informacyjnego.”;

3) w § 19 w ust. 1:
a) po pkt 5) dodaje się pkt 5a), w brzmieniu:

„5a) informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody,
ze wskazaniem organu, który je wydał;”;

b) pkt 21) otrzymuje brzmienie:

„21) życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, obejmujące w szczególności:

a)   imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

b)   opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

c)   wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

d)   wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie
co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

e)   informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

f)    szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu
do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

g)   informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

h)   informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;”;

4) w § 20:
a) w ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 7) części ogólnej Regulaminu, w rozdziale "Sprawozdania finansowe" zamieszcza się co najmniej:”;

b) ust. 2a. otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku gdy wniosek o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych emitenta zostanie złożony po upływie 3 miesięcy
od zakończenia półrocza roku obrotowego emitenta, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się dodatkowo półroczne sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane półroczne sprawozdanie finansowe emitenta
za to półrocze – sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, w zakresie określonym odpowiednio w § 12 lub § 13 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; obowiązek ten nie powstaje w przypadku, gdy dane finansowe za to półrocze objęte
są zakresem sprawozdania finansowego/skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 lub 2.”;

c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b, w brzmieniu:

„2b. W przypadku gdy wniosek o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych emitenta będącego spółką zależną, o której w § 3 ust. 1 pkt 7) części ogólnej Regulaminu, zostanie złożony po upływie 3 miesięcy
od zakończenia półrocza roku obrotowego emitenta, w dokumencie informacyjnym zamieszcza się dodatkowo półroczne sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane półroczne sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego emitenta za to półrocze – sporządzone zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości, w zakresie określonym odpowiednio w § 12 lub § 13 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.”;

d) skreśla się ust. 3;

5) w § 26 wyrazy „w art. 7 ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6 Ustawy o ofercie” zastępuje się wyrazami „w art. 7 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy o ofercie”;

6) w § 28:
a) w ust. 1:

-                                        po pkt 2) dodaje się pkt 2a), w brzmieniu:

„2a) informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku
o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;”;

-                                        średnik po pkt 12) zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 13);

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3, w brzmieniu:

„3. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być zamieszczane
w uproszczonym dokumencie informacyjnym przez odesłanie
do odpowiednich informacji zawartych we właściwych warunkach emisji stanowiących załącznik do danego uproszczonego dokumentu informacyjnego.”;

 
7) w § 31:
a) w ust. 1:

-dotychczasowy pkt 1) oznacza się jako pkt 1a), przed którym dodaje się nowy pkt 1), w brzmieniu:

„1) czynniki ryzyka związane z emitentem i wprowadzanymi dłużnymi instrumentami finansowymi, w szczególności związane z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową emitenta i jego grupy kapitałowej;

-po pkt 4) dodaje się pkt 4a), w brzmieniu:

„4a) informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku
o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3, w brzmieniu:

„3. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być zamieszczane w nocie informacyjnej przez odesłanie do odpowiednich informacji zawartych
we właściwych warunkach emisji stanowiących załącznik do danej noty informacyjnej.”.

 
§ 3

W Załączniku Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst””) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Emitenci dłużnych instrumentów finansowych, których instrumenty finansowe są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do tego obrotu, obowiązani są wyłącznie do przekazywania informacji bieżących i okresowych, zgodnych co do rodzaju, zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z przepisami Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”), oraz informacji,
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 14) i § 5 ust. 2 niniejszego Załącznika, 
z zastrzeżeniem ust. 1, 3 i 4.”;

2) po ust. 3a dodaje się ust. 3b, w brzmieniu:

„3b. Emitenci dłużnych instrumentów finansowych będący spółkami zależnymi,
o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7) części ogólnej Regulaminu, obowiązani
są dodatkowo do przekazywania informacji okresowych podmiotu dominującego emitenta, zgodnych co do zakresu, formy, częstotliwości i terminów ich przekazywania z właściwymi przepisami obowiązującymi emitenta.”;

3) dotychczasową treść § 5 oznacza się jako ust. 1;

4) w nowym ust. 1 kropkę po pkt 13) zastępuje się średnikiem oraz dodaje się
pkt 14), w brzmieniu:

„14) o niewypełnieniu w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych.”;

5) po nowym ust. 1 dodaje się ust. 2, w brzmieniu:

„2. Raport bieżący, o którym mowa w ust. 1 pkt 14), powinien wskazywać powody niewypełnienia przez emitenta zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, perspektywy wypełnienia tych zobowiązań
w przyszłości oraz zasady informowania posiadaczy danych instrumentów dłużnych w powyższym zakresie.”.

 
§ 4

W Załączniku Nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Autoryzowany Doradca w alternatywnym systemie obrotu”) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 4e oraz 4f wyrazy „w § 4 ust. 2 pkt 7) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” zastępuje się wyrazami „w § 4 ust. 6 pkt 1) części ogólnej Regulaminu”;

2) w pkt 23 w ppkt 9) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wskazanie czy dany podmiot, jest podmiotem powiązanym z emitentem dokonującym oferty, w rozumieniu postanowień § 4 ust. 6 części ogólnej Regulaminu;”;

3) skreśla się pkt 24;
4) w pkt 28 dodaje się zdanie drugie, w brzmieniu:

„Żądanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Organizator Alternatywnego Systemu przekazuje Autoryzowanemu Doradcy za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi adres e-mail tego podmiotu.”.  

 
§ 5

W Załączniku Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Opłaty
w alternatywnym systemie obrotu”) wprowadza się następującą zmianę w § 4:

- pkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

1.2.

Dłużne instrumenty finansowe (z zastrzeżeniem pkt I)

 

Opłata od wartości nominalnej instrumentów dłużnych wprowadzonych do obrotu w jednym terminie, objętych tym samym kodem ISIN

 
%
Min.
Maks.
 
 
0,0075%
6 000zł
50 000 zł
 
 
§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r., z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3.

2. Do spraw wszczętych, a nie rozpatrzonych przed dniem 1 września
2014 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Postanowienia § 3 ust. 1 pkt 8) części ogólnej Regulaminu, w brzmieniu określonym niniejszą uchwałą, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Do spraw wszczętych, a nie rozpatrzonych przed dniem 1 stycznia 2015 r., wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się.

 
 


Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH