Strona główna > Spółki > Segmenty rynku
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Segmenty rynku


Segmenty rynku NewConnect mają na celu zwiększenie transparentności emitentów notowanych na alternatywnym rynku akcji. Spółki mogą zostać zakwalifikowane do jednego z niżej wymienionych segmentów:

 • NC Lead
 • NC High Liquidity Risk
 • NC Super High Liquidity Risk

Część spółek, których akcje znajdują się w obrocie na rynku NewConnect może znajdować się poza wyróżnianymi segmentami.


Segment NC Lead


Celem utworzenia tego segmentu jest wyróżnienie największych i najpłynniejszych spółek, które mają największe szanse spełnić kryteria dopuszczeniowe na główny parkiet Giełdy. Kwalifikacja spółek do segmentu opiera się na analizie jakościowej i ilościowej. Analiza jakościowa polega na weryfikacji czy emitent przestrzega zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz weryfikacji tego, czy emitent stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. W ramach analizy ilościowej wyznaczane są wskaźniki rynkowe spółek za okres ostatnich 6 miesięcy; tylko spółki które spełniają poniższe kryteria mogą trafić do segmentu:

 • średnia wartość kapitalizacji emitenta przekracza równowartość w złotych 5.000.000 euro, zaś w wolnym obrocie w dniu kwalifikacji znajduje się co najmniej 10% akcji tego emitenta,
 • średnia liczba transakcji akcjami emitenta przekraczała 5 transakcji na dzień obrotu lub średnia wartość obrotów przekraczała 5.000 złotych na dzień obrotu,
 • transakcje akcjami tego emitenta w okresie ostatnich 6 miesięcy kalendarzowych (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja) zawierane były co najmniej w połowie dni obrotu tymi akcjami,
 • średni kurs akcji emitenta był wyższy niż 50 groszy, a jego średnia zmienność
 • nie przekraczała 15%.
 • akcje emitenta notowane są na rynku NewConnect od co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych

Zakwalifikowanie spółek do segmentu NC Lead skutkuje:

 • Szczególnym oznaczaniem spółki w serwisach informacyjnych giełdy
 • Odrębną prezentacją spółek w wynikach notowań

Weryfikacja listy spółek w segmencie NC Lead przeprowadzana jest raz na kwartał, na 3 sesje przed zakończeniem miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy:
 • marzec
 • czerwiec
 • wrzesień
 • grudzień


NewConnect High Liquidity Risk (HLR)

Segment NC HLR obejmuje spółki, które uznawane są za spółki o podwyższonym poziomie ryzyka płynności.
Kwalifikacja spółek do segmentu opiera się na analizie wskaźników rynkowych spółek za okres ostatnich 3 miesięcy; Kryterium zakwalifikowania spółki do segmentu HLR jest wartość akcji w wolnym obrocie:
 • średnia wartość akcji w wolnym obrocie w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie przekracza 1.000.000 złotych,

Zakwalifikowanie spółek do segmentu High Liquidity Risk skutkuje:
 • Wykreśleniem akcji spółek z list uczestników indeksów rynku NewConnect;
 • Szczególnym oznaczaniem spółki w serwisach informacyjnych giełdy;
 • Odrębną prezentacją spółek w wynikach notowań;

Weryfikacja listy spółek w segmencie NC HLR przeprowadzana jest raz na kwartał, na 3 sesje przed zakończeniem miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy:
 • marzec
 • czerwiec
 • wrzesień
 • grudzień


NewConnect Super High Liquidity Risk (SHLR)

Segment NC SHLR obejmuje spółki, które uznawane są za spółki o podwyższonym poziomie ryzyka płynności, które dodatkowo charakteryzują się wysoką zmiennością kursu, a w ich przypadku nastąpiła upadłość lub likwidacja majątku.

Kwalifikacja spółek do segmentu opiera się na analizie wskaźników rynkowych spółek za okres ostatnich 3 miesięcy; tylko spółki które spełniają następujące wskaźniki mogą trafić do segmentu Super High Liquidity Risk:

 • średnia wartość akcji w wolnym obrocie w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 1.000.000 złotych,
 • średni kurs akcji emitenta był niższy niż 10 groszy lub jego średnia zmienność przekraczała 10%, lub
 • ogłoszono upadłość emitenta, lub
 • nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta.

Zakwalifikowanie spółek do segmentu NC SHLR skutkuje:

 • wykreśleniem akcji spółek z list uczestników indeksów rynku NewConnect;
 • Szczególnym oznaczaniem spółki w serwisach informacyjnych giełdy;
 • Odrębną prezentacją spółek w wynikach notowań;
 • Przeniesieniem akcji spółek do systemu notowań jednolitych;

Weryfikacja listy spółek w segmencie NC SHLR przeprowadzana jest raz na kwartał, na 3 sesje przed zakończeniem miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy:

 • marzec
 • czerwiec
 • wrzesień
 • grudzień
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2016
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH