Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB

Numer: 5/2009
Data sporządzenia: 16-11-2009

Spółka: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

Temat: Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A. Podstawa prawna

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjii

Treść raportu:
Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 listopada 2009 roku, do Spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza - Capital Investment Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - przekazane na podstawie art. 69 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") zawiadamiam, ze Capital Investment Group sp. z o.o. zbyła w dniach 3-6 listopada 2009 roku 206.346 (słownie: dwieście sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć) sztuk akcji Index Copernicus International S.A.
Do dnia 2 listopada 2009 roku Capital Investment Group sp. z o. o. posiadała łącznie z Bogusławem Leśnodorskim 778.000 akcji Index Copernicus International S.A., (z czego Capital Investment Group sp. z o. o. posiadała 588.000 akcji, zaś Bogusław Leśnodorski posiadał 190.000 akcji), przy czym stanowiło to 10 % udział w kapitale zakładowym Index Copernicus International S.A., uprawniało do 778.000 głosów, co stanowiło 10 % udział w ogólnej liczbie głosów.
Aktualnie Capital Investment Group sp. z o. o. posiada łącznie z Bogusławem Leśnodorskim 571.654 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji Index Copernicus International S.A., (z czego Capital Investment Group sp. z o. o. posiada 381.654 akcji, zaś Bogusław Leśnodorski posiada 190.000 akcji), przy czym stanowi to 7,35 % udział w kapitale zakładowym Index Copernicus International S.A., uprawnia do 571.654 głosów, co stanowi 7,35 % udział w ogólnej liczbie głosów."

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH