Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 77/2016
Data sporządzenia: 15-07-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Zmiana treści umowy kredytowej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia o zawarciu w dniu 15 lipca 2016 r. między Emitentem a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Bank") aneksu nr 8 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiotowego aneksu Bank dokonał ponownie odnowienia kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi w dniu 23 lipca 2012 r. do kwoty 4.750.000 PLN, którego termin spłaty upływał w dniu 24 lipca 2016 r. Odnowiony kredyt opatrzony jest terminem spłaty 24 lipca 2017 r. . Kredyt ten przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Zmiana terminu spłaty kredytu nie wiąże się z ustanowieniem na majątku Emitenta nowych zabezpieczeń. Zabezpieczeniem spłaty przedmiotowego kredytu pozostają:
- hipoteka umowna łączna do kwoty 21.420.000 PLN ustanowiona na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99;
- przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na nieruchomościach Emitenta, z zastrzeżeniem, że scedowana na Bank suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 15.252.530 PLN;
- zastaw rejestrowy na całości zapasów dermokosmetyków i suplementów diety Emitenta o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank dopuścił możliwość częściowego zwolnienia zastawu rejestrowego na zapasach w kwocie proporcjonalnej do dokonanych spłat kredytu;
- przelew wierzytelności Emitenta z tytułu umowy ubezpieczenia wyżej opisanego przedmiotu zastawu rejestrowego.
Są to zabezpieczenia łącznie wykorzystywane nie tylko dla kredytu, o którym mowa w niniejszym raporcie, ale dla wszystkich pozostałych kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, tj. kredytu obrotowego rewolwingowego nr M0006260 z dnia 23 lipca 2012 r., kredytu obrotowego nr K01534/14 z dnia 5 listopada 2014 r., kredytu obrotowego nr K01081/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. oraz kredytu obrotowego nr K00223/16 z dnia 21 marca 2016 r. Dodatkowo Bank pozostaje w posiadaniu oświadczenia Emitenta złożonego w dniu 19 kwietnia 2016 r. w trybie art. 777§1 Kodeksu postępowania cywilnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku z tytułu zapłaty jego wierzytelności wynikających umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr M0006258 z dnia 23 lipca 2012 r. W aneksie przewidziano, że oprocentowanie kredytu będzie umowne stałe, liczone według stawki WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku.
W pozostałym zakresie aneks do umowy zawiera postanowienia typowe dla umów kredytowych.
W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

15-07-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
15-07-2016 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH