Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 72/2016
Data sporządzenia: 02-03-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 2 marca 2016 r. otrzymał od AgioFunds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie jako reprezentanta ENRAV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie przy placu Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, zarejestrowanego w rejestrze funduszy inwestycyjnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFi: 1 188 (dalej "Fundusz"), zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.) o przekroczeniu przez Fundusz 25% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta. Fundusz wskazał, że w dniu 26 lutego 2016 r. nabył na podstawie 4 umów sprzedaży zawartych w Warszawie za pośrednictwem domu maklerskiego "Q Securities" S.A. z siedzibą w Warszawie, poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect, łącznie 726.546 sztuk akcji na okaziciela Emitenta. Poinformował również, że przed dokonaniem nabycia akcji Fundusz nie posiadał żadnej akcji spółki Emitenta, co stanowiło 0% w kapitale zakładowym tej spółki i dawało 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po nabyciu akcji Fundusz posiada 726.546 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, co stanowi 32,20 % w kapitale zakładowym Emitenta, z tych akcji Funduszowi przysługuje 726.546 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Fundusz zawiadomił również, że w okresie kolejnych 12 miesięcy nie przewiduje dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Emitenta oraz, że nie ma podmiotów zależnych od Funduszu, które by posiadały akcje Emitenta. Zaznaczył także, że dokonane przez Fundusz transakcje nabycia akcji nie miały związku z posiadaniem akcji przez osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

02-03-2016 Dorota Skorupa Prokurent
02-03-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH