Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 71/2016
Data sporządzenia: 02-03-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 1 marca 2016 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.), że udział Pana Janusza Kruka w ogólnej liczbie akcji Emitenta zmniejszył się do zera. Zawiadamiający podał, że zmiana udziału w ogólnej liczbie akcji wynika z zawarcia w dniu 26 lutego 2016 r. w Warszawie przez Pana Janusza Kruka 3 umów sprzedaży za pośrednictwem domu maklerskiego "Q Securities" S.A. z siedzibą w Warszawie, poza alternatywnym systemem obrotu NewConnect i zbycia 619.470 akcji Emitenta. Zawiadamiający poinformował również, że przed dokonaniem sprzedaży akcji posiadał 619.470 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, co stanowiło 27,45 % w kapitale zakładowym tej spółki, z tych akcji przysługiwało mu 619.470 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 27,45 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu sprzedaży Pan Janusz Kruk nie posiada żadnej akcji spółki Emitenta, co stanowi 0% w kapitale zakładowym tej spółki i 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Janusz Kruk poinformował również, że nie ma podmiotów zależnych od niego, które by posiadały akcje Emitenta, a dokonane transakcje na akcjach nie miały związku z posiadaniem akcji przez osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

02-03-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
02-03-2016 Dorota Skorupa Prokurent

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH