Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 67/2016
Data sporządzenia: 25-02-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznejOtrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 25 lutego 2016 r. otrzymał od "Med Investments Sp. z o.o." Sp. k. z siedzibą w Łodzi jako następcy prawnego (w myśl art. 553§1 k.s.h.) "Med Investments Sp. z o.o." S.K.A. z siedzibą w Łodzi zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.), że na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-Rej.KRS/1908/16/207, udział "Med Investments Sp. z o.o." Sp. k. w ogólnej liczbie głosów Emitenta spadł poniżej progu 5%. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, "Med Investments Sp. z o.o." Sp. k. posiadała 107.076 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, co stanowiło 5,77% w kapitale zakładowym tej spółki, z tych akcji przysługiwało "Med Investments Sp. z o.o." Sp. k. 107.076 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,77% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, "Med Investments Sp. z o.o." Sp. k. z siedzibą w Łodzi posiada 107.076 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, co stanowi 4,75% w kapitale zakładowym tej spółki, z tych akcji przysługuje "Med Investments Sp. z o.o." Sp. k. 107.076 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,75% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. "Med Investments Sp. z o.o." Sp. k. zawiadomił również Emitenta, że nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta, a prawo głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta może wykonywać komplementariusz - "Med Investments" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

25-02-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
25-02-2016 Dorota Skorupa Prokurent

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH