Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 66/2016
Data sporządzenia: 25-02-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 25 lutego 2016 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.), że na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-Rej.KRS/1908/16/207, udział PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego w ogólnej liczbie głosów Emitenta spadł poniżej progu 5%. Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy posiadał 99.518 sztuk akcji Emitenta, co stanowiło 5,3610% w kapitale zakładowym, co z kolei dawało 99.518 głosów i stanowiło 5,3610% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy posiada 99.518 sztuk akcji Emitenta, co stanowi 4,4106% w kapitale zakładowym, co z kolei daje 99.518 głosów i stanowi 4,4106% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadamiający podał ponadto, że PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta, a prawo głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta może wykonywać Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiot zarządzający PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

25-02-2016 Dorota Skorupa Prokurent
25-02-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH