Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 63/2016
Data sporządzenia: 23-02-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
BIOGENED S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 23 lutego 2016 r. otrzymał od Pana Janusza Kruka zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.), że na skutek zawarcia w dniu 19 lutego 2016 r. z "LAVINIA I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółką komandytową z siedzibą w Łodzi umowy nabycia 200.000 sztuk akcji Spółki serii H, która weszła w życie w dniu 22 lutego 2016 r. z chwilą rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego postanowieniem z dnia 22 lutego 2016 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX Ns-Rej.KRS/1908/16/207, Pan Janusz Kruk przekroczył 25% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed zawarciem z "LAVINIA I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółką komandytową z siedzibą w Łodzi umowy nabycia akcji serii H i zarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pan Janusz Kruk posiadał 419.178 sztuk akcji na okaziciela Spółki, co stanowiło 22,58% w kapitale zakładowym Spółki, a z akcji tych zawiadamiającemu przysługiwało 419.178 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co z kolei stanowiło 22,58% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu z "LAVINIA I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółką komandytową z siedzibą w Łodzi umowy nabycia akcji serii H i zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pan Janusz Kruk posiada 619.178 akcji na okaziciela Spółki, co stanowi 27,44% w kapitale zakładowym Spółki, a z akcji tych zawiadamiającemu przysługuje 619.178 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co z kolei stanowi 27,44% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Janusz Kruk w ciągu 12 miesięcy licząc od daty przekazania Spółce przedmiotowego zawiadomienia nie zamierza zwiększać swego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

23-02-2016 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
23-02-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH