Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 5/2015
Data sporządzenia: 27-07-2015

Spółka: TAX-NET S.A.

Temat: Raport w sprawie zawarcia porozumienia akcjonariuszy

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki TAX - NET S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 27 lipca 2015 r. zawiadomienia od następujących osób:

1) Halina Głośna - posiadająca
Akcji serii A - 450.000 stanowiących 11,9752 % udziału w kapitale zakładowym, uprzywilejowanych co do prawa głosu, dających 900.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiących 16,0491 % w ogólnej liczbie głosów,
Akcji serii B - 50.000 stanowiących 1,3305 % udziału w kapitale zakładowym i dających 50.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiących 0,8916 % w ogólnej liczbie głosów,
co daje łącznie 500.000 akcji stanowiących 13,3057 % udziału w kapitale zakładowym i dających 950.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiących 16,9407 % w ogólnej liczbie głosów, (Akcjonariusz 1)
2) Mariusz Malesza - posiadający
Akcji serii A - 450.000 stanowiących 11,9752 % udziału w kapitale zakładowym, uprzywilejowanych co do prawa głosu, dających 900.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiących 16,0491 % w ogólnej liczbie głosów,,
Akcji serii B - 50.000 stanowiących 1,3305 % udziału w kapitale zakładowym i dających 50.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiących 0,8916 % w ogólnej liczbie głosów,
co daje łącznie 500.000 akcji stanowiących 13,3057 % udziału w kapitale zakładowym i dających 950.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiących 16,9407 % w ogólnej liczbie głosów (Akcjonariusz 2)
3) Grażyny Nelip - posiadająca
Akcji serii A - 450.000 stanowiących 11,9752 % udziału w kapitale zakładowym, uprzywilejowanych co do prawa głosu, dających 900.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiących 16,0491 % w ogólnej liczbie głosów,
Akcji serii B - 50.000 stanowiących 1,3305 % udziału w kapitale zakładowym i dających 50.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiących 0,8916 % w ogólnej liczbie głosów,
co daje łącznie 500.000 akcji stanowiących 13,3057 % udziału w kapitale zakładowym i dających 950.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiących 16,9407 % w ogólnej liczbie głosów (Akcjonariusz 3)
4) Joanna Nowak - posiadająca 444.285 akcji serii F stanowiących 11,8231 % udziału w kapitale zakładowym i dających 444.285 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiących 7,9226 % w ogólnej liczbie głosów
(Akcjonariusz 4)

(łącznie "Członkowie Porozumienia") o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Spółki.

Członkowie Porozumienia poinformowali, że:

1) w dniu 24.07.2015 r. pomiędzy Członkami Porozumienia zostało zawarte ustne porozumienie ("Porozumienie") dotyczące zgodnego głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17.08.2015 r.
2) na skutek zawarcia Porozumienia, Członkowie Porozumienia przekroczyli łącznie procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 50%.
Stosownie do zawiadomienia, po zawarciu Porozumienia stan posiadania akcji poszczególnych Członków Porozumienia nie uległ zmianie.
Zgodnie z zawiadomieniem, po zawarciu Porozumienia Członkowie Porozumienia posiadają łącznie 1.944.285 akcji Spółki, stanowiących 51,7402 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 3.294.285 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 58,7447 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zawiadamiający wskazali, iż zakres Porozumienia nie obejmuje uzgodnień dotyczących wspólnego nabywania lub zbywania akcji Spółki przez Członków Porozumienia. Porozumienie dotyczy zgodnego głosowania przez Członków Porozumienia na kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia przez nich trwałej polityki wobec Spółki zmierzającej do utrzymania Spółki jako jednego podmiotu oraz zapobieżenia jej podziałowi lub innej formie dezintegracji. Niemniej jednak aktualnie Członkowie Porozumienia nie wykluczają zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia.
Ponadto Członkowie Porozumienia poinformowali, że nie istnieją podmioty zależne względem Członków Porozumienia w rozumieniu Ustawy, które posiadają akcje Spółki, a także wskazali, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

27-07-2015 Agnieszka Kocan Wiceprezes Zarządu
27-07-2015 Paweł Głośny Prezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH