Strona główna > Spółki > WBY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 12/2012
data dodania 2012-05-14 16:37:18
spółka Wealth Bay Spółka Akcyjna

Informacja o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Wealth Bay S.A. w drodze emisji akcji serii D

Informacja o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Wealth Bay S.A. w drodze emisji akcji serii D
Zarząd spółki pod firmą Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 14 maja 2012 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11 maja 2012 roku w przedmiocie rejestracji w dniu 11 maja 2012 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji akcji serii D na podstawie uchwały nr 01/11/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 listopada 2011 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej.

W dniu 5 marca 2012 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przydziale maksymalnej liczby oferowanych akcji serii D, to jest przydzielono 39.375.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, o czym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 11/2012 z dnia 5 marca 2012 roku.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, kapitał ten wynosi 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie uległa treść § 5 Statutu Spółki w ten sposób, iż w zamian dotychczasowej otrzymała ona następującą treść:

"§5
1. Kapitał zakładowy wynosi 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
b) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
c) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
d) 39.375.000 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda."
W związku z faktem, iż w konsekwencji rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, nastąpiła zmiana Statutu Spółki, Emitent przekazuje poniżej tekst jednolity Statutu uwzględniający jego zmiany w zakresie wysokości kapitału zakładowego tj. w zakresie § 5 Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż zmiany w zakresie § 16 ust. 1 i § 17 Statutu Spółki zostaną ponownie poddane pod głosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbędzie się w czerwcu br. w zw. z upływem terminu do ich zgłoszenia do sądu rejestrowego.

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity)


I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Założycielem Spółki jest Alicja Wiaderek
2. Założyciel spółki przyjmuje niniejszy Statut.

§ 2
1. Firma Spółki brzmi WEALTH BAY Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy WEALTH BAY S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Łódź
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą.


§ 3
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z)
b) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)
c) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z )
d) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z )
e) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
f) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1)
g) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
h) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
i) Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6)
j) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
k) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
l) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19)
m) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2)
n) Reklama (PKD 73.1)
o) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99)
p) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09)
q) Działalność holdingów finansowych ( PKD 64.20.Z)
r) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
s) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
t) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z)
u) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
v) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
w) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
2. W przypadku gdy do prowadzenia danej działalności gospodarczej wymagane będzie uzyskanie zezwolenia, koncesji lub jakiejkolwiek innej decyzji administracyjnej Spółka podejmie taką działalność dopiero po uzyskaniu stosownej decyzji.


§ 4
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.


II. Kapitał i akcje

§5
3. Kapitał zakładowy wynosi 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).
4. Kapitał zakładowy dzieli się na:
e) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
f) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
g) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda,
h) 39.375.000 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

§ 5a
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych (kapitał docelowy).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do kilkurazowego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w drodze oferty prywatnej (niepublicznej) akcji na okaziciela Serii B i następnych serii odpowiadających kolejnym podwyższeniom kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) z pozbawieniem prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Zarząd może wydać akcje Serii B i następnych serii, które będą wydawane w ramach kolejno przeprowadzanych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału docelowego wygasa z dniem 15 czerwca 2013 roku.
5. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 6
Wszystkie akcje został pokryte w całości przed rejestracja Spółki.

§ 7
1. Akcje mogą być umarzane.
2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8
1. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej i zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 9
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.


III. Organy spółki

§ 10
1. Organami Spółki są:
a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
b) Rada Nadzorcza,
c) Zarząd.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 11
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Łodzi, Warszawie, Katowicach, Poznaniu.

§ 12
1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
a) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,
b) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 13
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.


Rada Nadzorcza

§ 14
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3 (trzy)-letnią kadencję.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.

§ 15
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.

§ 16
1. Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,

d) zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych.

2. Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach:
a) rocznych planów finansowych Spółki,
b) struktury organizacyjnej Spółki.

Zarząd

§ 17

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.

2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

5. Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.


§ 18
Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 19
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§20
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.


IV. Postanowienia końcowe


§ 21
Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie.

§ 22
Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 23
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."

Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 i § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH