Strona główna > Spółki > WBY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 9/2012
data dodania 2012-02-02 14:13:43
spółka Wealth Bay Spółka Akcyjna

Informacja o zawarciu przez Wealth Bay S.A. z Domem Maklerskim IDM S.A. umowy o świadczenie usług Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zarząd Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent") informuje, iż w dniu 1 lutego 2012 roku zawarł z Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie ("DM IDM SA"), umowę o świadczenie przez DM IDM SA usług Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu dla praw do akcji i akcji Emitenta będących przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie z przedmiotową umową DM IDM SA zobowiązał się w szczególności do podtrzymywania wolumenu i płynności obrotu wymienionymi powyżej papierami wartościowymi Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Zawarcie przedmiotowej umowy ma na celu zapewnie większej płynności obrotu instrumentami finansowymi Emitenta znajdującymi się w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect. Stosownie do treści przedmiotowej umowy, umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia, z tym zastrzeżeniem, iż obowiązek świadczenia usługi Animatora Rynku wchodzi w życie w kolejnym dniu roboczym po wejściu w życie umowy, o której mowa w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, zawartej przez DM IDM SA z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") o pełnienie funkcji Animatora Rynku NewConnect dla instrumentów finansowych Emitenta. Stosownie do treści § 10 Załącznika nr 6 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, GPW publikuje na swojej stronie internetowej informacje o umowach podpisanych z Animatorami Rynku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH