Strona główna > Spółki > WBY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2012
data dodania 2012-01-19 14:06:48
spółka Wealth Bay Spółka Akcyjna

Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW S.A. uchwały o rejestracji w dniu 27 stycznia 2012 r. jednostkowych PP akcji serii D spółki Wealth Bay S.A.

Zarząd Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 stycznia 2012 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 stycznia 2012 r. uchwały nr 39/12 w przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru. Stosownie do treści wymienionej uchwały, Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w dniu 27 stycznia 2012 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 13.125.000 (trzynaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Wealth Bay S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 01/11/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wealth Bay S.A. z dnia 25 listopada 2011 roku, oraz nadać im kod PLWLTHB00044, z zastrzeżeniem, iż w razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, w dniu 27 stycznia 2012 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Wealth Bay S.A., przysługujących akcjonariuszom Spółki.
W nawiązaniu do treści powyżej przytoczonej uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Zarząd Spółki wskazuje, iż jednostkowe prawa poboru akcji serii D nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect, co w konsekwencji oznacza, iż nie będą podlegać dematerializacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH