Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 37/2010
data dodania 2010-06-17 16:33:15
spółka Lug Spółka Akcyjna

Wyjaśnienie biegłego rewidenta do Opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego

Zarząd LUG S.A. informuje, iż wskutek badania sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą Emitenta, zostały zasygnalizowane niezależnemu biegłemu rewidentowi, który sporządził opinię i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego zakres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., nieprawidłowości w sprawozdaniach oraz w części obejmującej raport biegłego rewidenta. Nieprawidłowości w sprawozdaniach wynikały z pomyłki edytorskiej w prezentacji wyników w poszczególnych notach, a ich poprawienie nie wpłynęło na zmianę wyników Emitenta zaprezentowanych w rachunku zysków i strat oraz w bilansie za 2009 rok. Nieprawidłowości w raporcie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego LUG S.A. wynikały z błędnej prezentacji wartości należności długoterminowych i krótkoterminowych, a w konsekwencji błędnej prezentacji wartości wskaźników płynności.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta w dniu 17.06.2010 r. otrzymał od biegłego rewidenta sporządzone przez niego Pismo przewodnie oraz poprawioną Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego LUG S.A., które Emitent prezentuje w załączeniu.

Pełna opinia Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania znajduje się w Protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej udostępnionym na stronie internetowej Emitenta w Zakładce - ZWZA 23.06.2010.

Podstawa prawna:
§ 3 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH