Strona główna > Spółki > LUG > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 35/2010
data dodania 2010-06-02 14:54:06
spółka Lug Spółka Akcyjna

Realizacja celów emisji

W nawiązaniu do RB 33/2010 z dnia 28.05.2010 roku Zarząd LUG S.A. informuje, że w dniu 01.06.2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LUG Light Factory Sp. z o.o., podmiotu zależnego Emitenta, podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 1 500 000 PLN, tj. z kwoty 22 700 000,00 PLN do kwoty 24 200 000,00 PLN. Wkład pieniężny na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej został wniesiony w całości przez LUG S.A., który posiada 100% udziałów LUG Light Factory Sp. z o.o.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Emitenta rozpoczyna etap realizacji celów emisyjnych, założonych w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii C, do których należą:
1) rozbudowa mocy produkcyjnych,
2) rozwój zagranicznej organizacji handlowej poprzez poszerzanie działalności niemieckiej spółki zależnej LUG GmbH oraz utworzenie przedstawicielstw handlowych we Francji i w krajach arabskich,
3) spłata kredytów w walutach obcych (obniżenie zadłużenia Grupy Kapitałowej LUG S.A.).

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Ryszard Wtorkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH