Strona główna > Spółki > JRH > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 71/2016
data dodania 2016-08-19 17:14:19
spółka JR HOLDING Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 19.08.2016 roku

Zarząd JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: JR INVEST Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego i odbytego w dniu 19 sierpnia 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4/08/2016 dokonało następujących zmian w § 3 ust. 1 oraz w § 19 ust. 3 i dodano ust 4. Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.

Dotychczasowa treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
㤠3
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)PKD 68.20.Z -wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
b)PKD 68.10.Z -kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
c)PKD 68.32.Z -zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
d)PKD 41.10.Z -realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
e)PKD 41.20.Z -roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
f)PKD 43.11.Z -rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
g)PKD 43.12.Z -przygotowanie terenu pod budowę,
h)PKD 43.21.Z -wykonywanie instalacji elektrycznych,
i)PKD 43.22.Z -wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
j)PKD 43.29.Z -wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
k)PKD 43.34.Z -malowanie i szklenie,
l)PKD 43.39.Z -wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
ł)PKD 46.49.Z -sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego.”

Uchwalona treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki wraz z podpunktami od m do s:
㤠3
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a)PKD 68.20.Z -wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
b)PKD 68.10.Z -kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
c)PKD 68.32.Z -zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
d)PKD 41.10.Z -realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
e)PKD 41.20.Z -roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
f)PKD 43.11.Z -rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
g)PKD 43.12.Z -przygotowanie terenu pod budowę,
h)PKD 43.21.Z -wykonywanie instalacji elektrycznych,
i)PKD 43.22.Z -wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
j)PKD 43.29.Z -wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
k)PKD 43.34.Z -malowanie i szklenie,
l)PKD 43.39.Z -wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
ł)PKD 46.49.Z -sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
m) PKD 64.19.Z -pozostałe pośrednictwo pieniężne,
n) PKD 64.20.Z -działalność holdingów finansowych,
o) PKD 64.30.Z -działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
p) PKD 64.92.Z -pozostałe formy udzielania kredytów,
r) PKD 64.99.Z -pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
s) PKD 66.30.Z -działalność związana z zarządzaniem funduszami.”

II. Dotychczasowa treść § 19 ust. 3 Statutu Spółki:
„3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy”

Uchwalone brzmienie § 19 ust. 3 oraz dodanego ust. 4 Statutu Spółki
„3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od Uchwały nr 2/08/2016 „Wybór komisji skrutacyjnej”.

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • January Ciszewski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH