Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 46/2009
data dodania 2009-12-01 11:42:24
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, że otrzymał podpisaną przez drugą stronę, tj. Bristol-Myers Squibb Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowę datowaną na 20 listopada 2009 r. (Umowa), której przedmiotem jest organizacja oraz przeprowadzenie badania obserwacyjnego. Strony ustaliły, że wartość wynagrodzenia za usługi uzgodnione w umowie na rzecz ICI wyniesie 135 275 zł netto.
Badanie będzie realizowane do 2010 roku. Umowa może być w każdym czasie rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku, gdy prowadzenie badania zostanie przerwane Umowa zostanie rozwiązana z jakiegokolwiek powodu przed planowanym terminem jego jej zakończenia, ICI zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 2 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy statystyczny raport końcowy dotyczący przebiegu badania, w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Cudny - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH