Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 45/2009
data dodania 2009-11-26 16:03:52
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 listopada 2009 r. otrzymał podpisaną przez drugą stronę, tj. BAYER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowę datowaną na 24 listopada 2009 r. (Umowa), której przedmiotem jest organizacja oraz przeprowadzenie badania obserwacyjnego oceniającego dawkowanie leku Nexavar u chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym.
Strony ustalają, że w 2009 roku wartość wynagrodzenia za należyte wykonanie przez ICI wszystkich usług uzgodnionych w Umowie, Zamawiający dokona na rzecz Emitenta zapłaty wynagrodzenia w złotych polskich w łącznej oraz zryczałtowanej wysokości wynoszącej 157.800 zł netto.
Umowa została zawarta do 2012 roku. Umowa może być w każdym czasie rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana z jakiegokolwiek powodu przed planowanym terminem jej zakończenia, ICI wstrzyma prace określone w harmonogramie i przygotuje w terminie do 2 miesięcy raport z Badania bez wykonania analizy statystycznej zebranych danych w formie uzgodnionej z Zamawiającym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Cudny - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH