Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 6/2016
data dodania 2016-03-02 17:06:46
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Aktualizacja struktury akcjonariatu

BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 1 marca 2016 r. od Pana Janusza Kruka zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.) i zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r, poz. 94 z późn. zm.) oraz w dniu 2 marca 2016 r. zawiadomienia od „ENRAV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych” z siedzibą w Warszawie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej (…), Emitent uzyskał wiedzę o zmianie w strukturze akcjonariatu polegającą na tym, że Pan Janusz Kruk i „Med Investments Sp. z o.o.” Sp. k. z siedzibą w Łodzi nie posiadają akcji Emitenta, zaś „ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych” z siedzibą w Warszawie posiada 726.546 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, co stanowi 32,20 % w kapitale zakładowym Emitenta, z tych akcji „ENRAV Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu Aktywów Niepublicznych” z siedzibą w Warszawie przysługuje 726.546 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,20 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH