Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 16/2015
data dodania 2015-11-27 17:57:36
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zawarcie umów o objęciu akcji serii H.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 26 listopada 2015 r. Emitent zawarł z „Lavinia I Spółka z o.o.” Sp. k. z siedzibą w Łodzi (zwaną dalej „Inwestorem 1”) umowę o objęciu akcji serii H Emitenta, na podstawie której Inwestor 1 przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 200.000 sztuk zwykłych akcji na okaziciela serii H po cenie emisyjnej 15 złotych za 1 akcję. Cena emisyjna za 200.000 sztuk akcji serii H została uiszczona przez Inwestora 1 w kwocie łącznej 3.000.000 złotych.

W dniu 27 listopada 2015 r. Emitent zawarł z BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema (zwaną dalej „Inwestorem 2”) umowę o objęciu akcji serii H Emitenta, na podstawie której Inwestor 2 przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 200.000 sztuk zwykłych akcji na okaziciela serii H po cenie emisyjnej 15 złotych za 1 akcję. Cena emisyjna za 200.000 sztuk akcji serii H została uiszczona przez Inwestora 2 w kwocie łącznej 3.000.000 złotych.

Złożenie Inwestorowi 1 i Inwestorowi 2 oferty objęcia akcji serii H nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej w oparciu o uchwałę nr 21 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H i pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji tej serii, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez zastępcę notarialnego Annę Trocińską, zastępcę notariusza Mariusza Wróblewskiego za numerem aktu Rep. A nr 5245/2015. O podjęciu tej uchwały Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2015.

O zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezez Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH