Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 12/2015
data dodania 2015-09-04 13:51:29
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Złożenie przez Emitenta wniosku o wcześniejszy wykup obligacji

Zarząd "Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 3 września 2015 r. złożył Agentowi Emisji – Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk niezabezpieczonych, kuponowych obligacji na okaziciela serii BGD200916OO01 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 20 września 2013 r. O emisji obligacji tej serii Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 30/2013. Jako termin wcześniejszego wykupu obligacji Emitent wskazał dzień 21 września 2015 r. Z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji Emitent wypłaci w dniu 21 września 2015 r. obligatariuszom za pośrednictwem Agenta Emisji – Alior Bank S.A. kwotę nominalną 5.000.000 złotych wraz z narosłymi odsetkami oraz premią, tj. łącznie kwotę 5.218.800 złotych. W dniu wcześniejszego wykupu i dokonania płatności na rzecz obligatariuszy wszystkie obligacje serii BGD200916OO01 zostaną umorzone.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Dorota Skorupa - Prokurent
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH