Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 23/2014
data dodania 2014-12-18 18:39:02
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy o objęcie akcji serii G i wniesienie wkładu aportowego

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 17 grudnia 2014 r. Emitent zawarł z BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema (zwaną dalej „Inwestorem”) umowę o objęciu akcji serii G Emitenta i wniesieniu wkładu aportowego, na podstawie której Inwestor przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 200.000 sztuk zwykłych akcji na okaziciela serii G po cenie emisyjnej 15 złotych za 1 akcję. Złożenie Inwestorowi oferty objęcia akcji serii G nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej w oparciu o uchwałę nr 18 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji tej serii, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego za numerem aktu Rep. A nr 6354/2014. O podjęciu tej uchwały Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2014. Na podstawie powyższej umowy Inwestor wniósł do spółki „Biogened” S.A. wkład niepieniężny o wartości 3.000.000 złotych w postaci 500 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy udział w Hurtowni Farmaceutycznej Biogalla Spółce z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315509. O zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH