Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 30/2013
data dodania 2013-09-20 14:24:00
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Biogened S.A. emisja obligacji serii BGD200916OO01

Zarząd "Biogened" S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 20 września 2013 r. dokonano emisji 5.000 sztuk (słownie: pięć tysięcy sztuk) obligacji Emitenta serii BGD200916OO01 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych).

Obligacje serii BGD200916OO01 zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone, kuponowe na okaziciela i nie mają postaci dokumentu. Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa. Cel emisji obligacji w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach nie został określony.

Obligacje zostaną wykupione w dniu 20 września 2016 roku. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz każdego z obligatariuszy należności głównej wraz z odsetkami. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej równej wskaźnikowi WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych w PLN opublikowanemu na stronie serwisu Reuters w dniu ustalenia stopy procentowej około godziny 11:00, powiększonemu o marżę. Odsetki od obligacji wypłacane będą w dniach 20 marca 2014 r., 19 września 2014 r., 20 marca 2015 r., 21 września 2015 r., 21 marca 2016 r. i 20 września 2016 r.

Emitent informuje również, że w dniu 19 września 2013 r. złożył oświadczenie o poddaniu się w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego egzekucji na rzecz każdego Inwestora, któremu zostały przydzielone obligacje.

Emitent wskazuje ponadto, że wartość emitowanych obligacji przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust.2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH