Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 29/2013
data dodania 2013-09-04 14:52:02
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy przez BIOGENED S.A.

Zarząd "Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 3 września 2013 r. powziął wiadomość o podpisaniu przez "Alior Bank S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") umowy emisyjnej między Emitentem a Bankiem, na podstawie której Emitent powierzył Bankowi pełnienie obowiązków agencyjnych, dealerskich i obowiązków depozytariusza w ramach otwartego 4-letniego Programu Emisji obligacji Emitenta o wartości maksymalnej 5.000.000,- PLN (słownie: pięć milionów złotych). O podjęciu uchwały przez Zarząd Emitenta w sprawie otwarcia Programu Emisji obligacji Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 28/2013.

Zgodnie z zawartą umową emisyjną, Emitent może składać zlecenia emisji obligacji najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2014 r., a dzień wykupu wyemitowanych obligacji przypadnie najpóźniej 31 sierpnia 2017 r..

Emitent zobowiązał się również, że przed dniem emisji obligacji złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz każdego Inwestora, któremu zostaną przydzielone obligacje, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Umowa emisyjna została zawarta na okres obowiązywania Programu Emisji.
W przypadku nie wyemitowania obligacji przez Emitenta do dnia 31 sierpnia 2014 r., umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 1 września 2014 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH