Strona główna > Spółki > BGD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 28/2013
data dodania 2013-08-30 10:35:33
spółka Biogened Spółka Akcyjna

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji BIOGENED S.A.

Zarząd "Biogened" S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 sierpnia 2013 r. podjął uchwałę nr 43/2013 o otwarciu 4-letniego Programu Emisji obligacji Emitenta o maksymalnej wartości nominalnej 5.000.000,- PLN (słownie: pięć milionów złotych) oraz wielokrotnym zaciąganiu zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Emitenta w seriach niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela w ramach tego Programu Emisji.

Emisje obligacji będą następowały w trybie art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), to znaczy propozycje nabycia obligacji będą kierowane tylko do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149 osób.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu, zgodnie z art. 5a ustawy o obligacjach.

Zarząd Emitenta zdecydował, że warunki emisji każdej serii obligacji, a w szczególności wartość nominalna poszczególnych serii, terminy emisji i wykupu obligacji, wysokość i zasady wypłaty należnych pożytków z obligacji zawarte będą w odpowiednich Warunkach Emisji obligacji, które będą zatwierdzane zgodnie z zasadami reprezentacji Emitenta.

Zarząd Emitenta ustalił również, że czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, dokonywaniem w imieniu Emitenta wypłat świadczeń obligatariuszom oraz prowadzeniem ewidencji obligacji zostaną powierzone "ALIOR Bank" S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie stosownej umowy emisyjnej.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 16) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH