Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 102/2017
Data sporządzenia: 14-06-2017

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Zawarcie istotnej umowy

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że Emitent w dniu 14.06.2017 r. w Łodzi zawarł z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie projektu nr RPLD.02.03.01-10.0467/16.00 w ramach osi priorytetowej II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Zawarta umowa dotyczy dofinansowania realizacji projektu pod nazwą "Zakup infrastruktury produkcyjnej w celu wdrożenia na rynek własnych badań z wykorzystaniem estrów etylowych Omega 3,6 w kosmetyce". Zgodnie z umową, całkowita wartość projektu realizowanego przez Emitenta wynosi 4.526.646 złotych, a maksymalna kwota dofinansowania to 1.652.409,80 złotych. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Ustalony termin końcowy realizacji projektu przypada na dzień 30.09.2018 r. Zabezpieczenie należytego wykonania zawartej umowy stanowi weksel in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

14-06-2017 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
14-06-2017 Dorota Skorupa Prokurent

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH