Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 95/2017
Data sporządzenia: 12-05-2017

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 08 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd spółki Biogened S.A. zwołuje na dzień 08 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok.
10. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii "J" oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii "J".
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "J" oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii "J".
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii "J" i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:

Formularz dla osoby innej niż fizyczna - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
Formularz dla osoby fizycznej - zgłoszenie projektu uchwały.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 8.06.2017.pdf
Opinia Zarządu 12.05.2017.pdf
Uchwała Zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf
Formularz dla ososby innej niż fizyczna - zgoszenie projektu uchwały.pdf
Formularz dla osoby fizycznej - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf
Projekty uchwał ZWZA 8.06.2017.pdf

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

12-05-2017 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
12-05-2017 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH