Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 93/2017
Data sporządzenia: 28-04-2017

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 27.04.2017 r. otrzymał od ENRAV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w Warszawie (dalej "Fundusz") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) obejmujące następujące informacje:
1) w dniu 18.04.2017 r. Fundusz powziął wiedzę o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego postanowieniem z dnia 12.04.2017 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego;
2) przed podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta Fundusz posiadał 726546 akcji Emitenta, co stanowiło 32,20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 32,20% udziału w ogólnej liczbie głosów;
3) po podniesieniu kapitału zakładowego Emitenta Fundusz posiada 726546 akcji Emitenta, co stanowi 29,58% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 29,58% udziału w ogólnej liczbie głosów;
4) Fundusz nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta;
5) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...);
6) nie występują okoliczności wskazane w art. 69b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...);
7) ogólna liczba głosów jest równa wartości wskazanej w punkcie 2. powyżej.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

28-04-2017 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
28-04-2017 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH