Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 94/2017
Data sporządzenia: 28-04-2017

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
BIOGENED S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. otrzymał od Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) obejmujące następujące informacje:
1) na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2017 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX NS-REJ.KRS/37737/16/14, posiadany udział Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie ponad 33% w ogólnej liczbie głosów Emitenta zmienił się o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów;
2) przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Life Science Technologies N.V. posiadał 907050 akcji Emitenta, co stanowiło 40,20 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 40,20% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta;
3) po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta Life Science Technologies N.V. posiada 907050 akcji Emitenta, co stanowi 36,93% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,93% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta;
4) Life Science Technologies N.V. nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta;
5) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...);
6) nie występują okoliczności wskazane w art. 69b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...);
7) łączna suma głosów Life Science Technologies N.V. wynosi 907050, co stanowi 36,93% udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta;

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

28-04-2017 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
28-04-2017 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH