Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 92/2017
Data sporządzenia: 19-04-2017

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 19.04.2017 r. otrzymał od Pani Ewy Kruk zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) obejmujące następujące informacje:
1) na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego postanowieniem z dnia 12.04.2017 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX NS-REJ.KRS/37737/16/14 Pani Ewa Kruk nabyła objęte tą rejestracją akcje serii "I" spółki BIOGENED S.A. i przekroczyła w ten sposób 5% ogólnej liczby głosów w spółce BIOGENED S.A.;
2) przed rejestracją przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego BIOGENED S.A. Pani Ewa Kruk posiadała 17.590 akcji BIOGENED S.A., co stanowiło 0,78% w kapitale zakładowym BIOGENED S.A. i dawało prawo do 17.590 głosów w spółce BIOGENED S.A., co z kolei stanowiło 0,78 % w ogólnej liczbie głosów w spółce BIOGENED S.A.;
3) po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego BIOGENED S.A. Pani Ewa Kruk posiada 217.590 sztuk akcji na okaziciela, co stanowi łącznie 8,86 % w kapitale zakładowym BIOGENED S.A. i przysługuje jej łącznie 217.590 głosów w spółce BIOGENED S.A., co z kolei stanowi 8,86 % w ogólnej liczbie głosów w spółce BIOGENED S.A.;
4) nie istnieją podmioty zależne od Pani Ewy Kruk, posiadające akcje BIOGENED S.A.;
5) brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...);
6) akcje nabyte przez Panią Ewę Kruk nie są objęte dyspozycją art. 69b ust. 1 pkt 1 - 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...);
7) łączna suma liczby głosów z akcji nabytych przez Panią Ewę Kruk w wyniku rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego BIOGENED S.A. wynosi 200.000, a ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w spółce BIOGENED S.A. wynosi 8,14%.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

19-04-2017 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
19-04-2017 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH