Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 90/2017
Data sporządzenia: 16-02-2017

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 16 lutego 2017 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19(c) Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 ("Warunki Emisji") wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r., które stanowi załącznik do niniejszego raportu. W zaświadczeniu Emitent ujawnił obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r., informacje niezbędne do jego obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla drugiego Okresu Odsetkowego obligacji serii BGD1119, ustaloną zgodnie z punktem 12.2(b) Warunków Emisji. Sporządzenie i opublikowanie załączonego zaświadczenia nastąpiło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w punkcie 19(c) Warunków Emisji obligacji serii BGD1119.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Załączniki:

zaświadczenie o zgodności.pdf

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

16-02-2017 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
16-02-2017 Dorota Skorupa Prokurent

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH