Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 89/2016
Data sporządzenia: 30-12-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Rejestracja obligacji serii BGD1119 w KDPW

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 r. otrzymał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z której wynika, że w dniu 30 grudnia 2016 r. podjęta została uchwała nr 901/16 przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zarejestrowaniu w dniu 3 stycznia 2017 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 5.000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk obligacji na okaziciela serii BGD1119 o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda obligacja, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie Uchwały Zarządu nr 25/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. i o oznaczeniu zarejestrowanych obligacji kodem PLBIOGN00026.

W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ("Rozporządzenie MAR").

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

30-12-2016 Dorota Skorupa Prokurent
30-12-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH