Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 88/2016
Data sporządzenia: 09-12-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Zakończenie emisji obligacji serii BGD1119

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 9 grudnia 2016 r. nastąpiła emisja zwykłych obligacji na okaziciela serii BGD1119 przeprowadzona w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach, emitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r. Także w dniu 9 grudnia 2016 r. Obligatariusze prawidłowo subskrybowali i opłacili wszystkie emitowane obligacje, tj. 5.000 (pięć tysięcy) obligacji serii BGD1119 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych). Obligacje oferowane były po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę oraz począwszy od drugiego okresu odsetkowego powiększonej o wynagrodzenie dodatkowe, którego wysokość zależeć będzie od wartości wskaźnika dźwigni finansowej. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Dzień wykupu obligacji ustalono na dzień 28 listopada 2019 roku. Obligacje są niezabezpieczone i nie mają formy dokumentu zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

09-12-2016 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
09-12-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH