Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 86/2016
Data sporządzenia: 30-11-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Dookreślenie kapitału zakładowego

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 listopada 2016 r. złożył przed notariuszem Anną Sejdak w Łodzi za numerem aktu Rep. A Nr 11707/2016 oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie Emitenta. Wskazał, że w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED Spółki Akcyjnej z dnia 17 czerwca 2016 r. (akt notarialny sporządzony przez notariusza Mariusza Wróblewskiego Rep. A nr 6730/2016) objęty został kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 złotych. W związku z powyższym Zarząd dookreślił również wysokość kapitału zakładowego Emitenta w §4 ust. 1 statutu, który otrzymał brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.563.190 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370 oraz 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764 oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000 oraz 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 0001 do numeru 400000 oraz 200000 akcji zwykłych na okaziciela serii I od numeru 0001 do numeru 200000, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda."
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

30-11-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
30-11-2016 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH