Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 85/2016
Data sporządzenia: 28-11-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Zawarcie umowy objęcia akcji serii I

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 listopada 2016 r. Emitent zawarł z Panią Ewą Kruk (dalej "Inwestor") umowę objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I, na podstawie której Inwestor przyjął skierowaną do niego ofertę objęcia 200.000 sztuk zwykłych akcji na okaziciela serii I po cenie emisyjnej 15 złotych za 1 akcję. Cena emisyjna za 200.000 sztuk akcji serii I została uiszczona przez Inwestora w dniu 28 listopada 2016 r. w kwocie łącznej 3.000.000 złotych.
Złożenie Inwestorowi oferty objęcia akcji serii I nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej w oparciu o uchwałę nr 17 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji tej serii, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez notariusza Mariusza Wróblewskiego za numerem aktu Rep. A nr 6730/2016. O podjęciu tej uchwały Emitent informował na rynku NewConnect raportem bieżącym nr 13/2016. O zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy Emitent poinformuje odrębnym raportem.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

28-11-2016 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
28-11-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH