Strona główna > Spółki > Raporty spółek
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport ESPI

Raport RB_ASO

Numer: 84/2016
Data sporządzenia: 25-11-2016

Spółka: BIOGENED S.A.

Temat: Zawarcie zmienionej i ujednoliconej umowy emisyjnej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 25.11.2016 r. Emitent zawarł z Alior Bank S.A. aneks nr 1 do umowy emisyjnej z dnia 29 sierpnia 2013 r. i ustalił zmieniony i ujednolicony tekst tej umowy. Na podstawie zmienionej umowy emisyjnej Emitent powierzył Alior Bank S.A. pełnienie obowiązków agencyjnych, dealerskich i obowiązków depozytariusza w ramach programu emisji obligacji, w którym Emitent przewidział wielokrotne emisje obligacji przez okres do dnia 30 listopada 2022 r. W umowie ustalono, że maksymalna wartość programu emisji obligacji wynosi 10.000.000,- PLN, a obligacje mogą być emitowane w ramach jednej lub wielu serii. Zmieniona umowa emisyjna została zawarta na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2022 roku. O zawarciu umowy emisyjnej z dnia 29 sierpnia 2013 r. Emitent informował na rynku NewConnect raportem bieżącym EBI nr 29/2013.
W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

25-11-2016 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu
25-11-2016 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH