Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


Uchwała Nr 932/2010

2010.12.31

Uchwała Nr 932/2010
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 24 września 2010 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
 
Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Giełdy oraz § 10 ust. 2 i § 27 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:
§ 1
W Załączniku Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1)   w NR 0201:
a)    ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na rynku kierowanym zleceniami obrót w systemie notowań ciągłych odbywa się od poniedziałku do piątku, według następujących harmonogramów:
a) dla instrumentów finansowych z wyłączeniem obligacji:
godz. 8:00 – 9:00
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
­ - transakcje nie są zawierane
godz. 9:00
Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu)
- zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia
godz. 9:00 – 17:20
Faza notowań ciągłych
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje są zawierane
godz. 17:20 – 17:30
Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane
godz. 17:30
Faza zamknięcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na zamknięciu)
- zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- zawierane są transakcje po kursie równym kursowi zamknięcia
godz. 17:30 – 17:35               
Dogrywka
 

b)    dla obligacji: 
godz. 8:00 – 9:00
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
­ - transakcje nie są zawierane
godz. 9:00
Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu)
- zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia
godz. 9:00 – 17:20
Faza notowań ciągłych
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
­ - transakcje są zawierane
godz. 17:20 – 17:30
Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane
godz. 17:30
Faza zamknięcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na zamknięciu)
- zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- zawierane są transakcje po kursie równym kursowi zamknięcia
godz. 17:30 – 17:35
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane
 
b)    ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Z wyjątkiem obrotu obligacjami, w pierwszym dniu notowania instrumentów finansowych po pierwszym wprowadzeniu do alternatywnego systemu instrumentów finansowych danego emitenta (dzień debiutu) obrót tymi instrumentami na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych odbywa się według następującego harmonogramu:
 
godz. 8:00 – 11:00
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane
godz. 11:00 – 11:30
Faza interwencji 
 
godz. 11:30
Faza otwarcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na otwarciu)
- zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia
godz. 11:30 – 17:20
Faza notowań ciągłych
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje są zawierane
godz. 17:20 – 17:30
Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane
godz. 17:30
Faza zamknięcia (określanie kursu i zawarcie transakcji na zamknięciu)
- zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- zawierane są transakcje po kursie równym kursowi zamknięcia
godz. 17:30 – 17:35                
Dogrywka
 
 
2)   w NR 0301:
a)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na rynku kierowanym zleceniami obrót w systemie notowań jednolitych odbywa się od poniedziałku do piątku, według następującego harmonogramu:
godz. 8:00 – 11:00
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane
godz. 11:00
Faza otwarcia (określanie kursu jednolitego i zawarcie transakcji na otwarciu)
- zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia
godz. 11:00 – 11:30
Dogrywka
 
godz. 11:30 – 15:00
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane
godz. 15:00
Faza otwarcia (określanie kursu jednolitego i zawarcie transakcji na otwarciu)
- zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia
godz. 15:00 – 15:30
Dogrywka
 
godz. 15:30 – 17:35               
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane
 
b)    ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Z wyjątkiem obrotu obligacjami, w pierwszym dniu notowania instrumentów finansowych po pierwszym wprowadzeniu do alternatywnego systemu instrumentów finansowych danego emitenta (dzień debiutu) obrót tymi instrumentami na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań jednolitych odbywa się według następującego harmonogramu:
 
godz. 8:00 – 11:00
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane
godz. 11:00 –11:30
Faza interwencji 
 
godz. 11:30
Faza otwarcia (określanie kursu jednolitego i zawarcie transakcji na otwarciu)
- zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia
godz. 11:30 – 12:00
Dogrywka
 
godz. 12:00 – 15:00
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane
godz. 15:00
Faza otwarcia (określanie kursu jednolitego i zawarcie transakcji na otwarciu)
- zawieszone jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- zawierane są transakcje po kursie równym kursowi otwarcia
godz. 15:00 – 15:30
Dogrywka
 
godz. 15:30 – 17:35               
Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)
- możliwe jest przekazywanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń
- transakcje nie są zawierane
 
3)   w NR 0401 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na rynku kierowanym cenami w systemie notowań ciągłych obrót odbywa się od poniedziałku do piątku, według następującego harmonogramu:
 
godz. 9:30 – 17:10
Faza notowań ciągłych
- składanie zleceń przez Market Makerów (kwotowanie)
- składanie zleceń przez pozostałych Członków Rynku
- zawieranie transakcji
 
4)   w NR 0503, w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Zlecenia maklerskie, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane wyłącznie w godz. 8.00 – 17.35 w dniu, w którym transakcja ma zostać zawarta,    a w przypadku, gdy transakcja ma być rozliczona w dniu jej zawarcia – w godz. 8.00 – 14.00.”.
§ 2
1. Zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzą pod warunkiem wejścia w życie zmian w Regulaminie Giełdy, o których mowa w Uchwale Nr 23/1255/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 września 2010 r.
2. Termin wejścia w życie zmian, o których mowa w § 1 uchwały, określa Zarząd Giełdy w odrębnej uchwale.


Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH