Strona główna > Regulacje > Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu


BDF S.A. (Uchwała Nr 493/2017)

2017.05.17

Uchwała Nr 493/2017

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 17 maja 2017 r.

w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami
spółki
BDF S.A.

 

 

§ 1

1.  Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia że obrót w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki BDF S.A. („Spółka”), oznaczonymi kodem „PLVGRP000019”, pozostaje zawieszony do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu ziszczenia się wszystkich poniższych przesłanek,
z zastrzeżeniem ust. 2:

1)  przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za III kwartał roku 2016 spełniającego wszystkie wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

2)  przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2016 spełniającego wszystkie wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,

3)  przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu kwartalnego za I kwartał roku 2017 spełniającego wszystkie wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2.  Jeżeli przed upływem okresu jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały spółka BDF S.A. nie przekaże do publicznej wiadomości wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1, Zarząd Giełdy, działając na podstawie
§ 12 ust. 1 pkt 2) i 3) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, może postanowić o wykluczeniu akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect.

 

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1)   zlecenia maklerskie na akcje spółki BDF S.A., o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 17 maja 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2)   począwszy od dnia 18 maja 2017 r. zlecenia maklerskie na akcje spółki BDF S.A., o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki BDF S.A. na rynku NewConnect, oraz pod warunkiem,
że Zarząd Giełdy nie poweźmie uzasadnionych wątpliwości co do
prawdziwości, rzetelności lub kompletności opublikowanych przez Spółkę dokumentów, o których mowa w § 1, lub nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie
lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu.

§ 4

Tracą moc § 1 ust. 1 pkt 2) Uchwały Nr 259/2017 Zarządu Giełdy z dnia 22 marca
2017 r. oraz § 1 ust. 1 pkt 5) Uchwały Nr 485/2017 Zarządu Giełdy z dnia 16 maja 2017 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 maja 2017 r., z zastrzeżeniem, że postanowienia § 2 pkt 1) wchodzą w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

 

 Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH