Strona główna > Spółki > NTW > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 12/2013
data dodania 2013-06-20 18:53:13
spółka Netwise Spółka Akcyjna

Raport bieżący spółki Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie nr 12/2013

Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Trojańska 7, 02-261 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426913, NIP: 5242646576, REGON: 141395093 (dalej zwana: "Emitentem") informuje, że w dniu 19 czerwca 2013 roku Zarząd Emitenta otrzymał rezygnację Pana Jakuba Skałbania z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect" oraz art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Luchowski - Prezes Zarzadu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH