Strona główna > Spółki > GTY > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2015
data dodania 2015-01-07 10:20:44
spółka Grupa Trinity Spółka Akcyjna

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.
Zarząd Grupy Trinity S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również "Emitent" i "Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Raporty te będą publikowane w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. - dnia 12 lutego 2015 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. - dnia 12 maja 2015 r.
- raport okresowy roczny za rok obrotowy 2014 r. - dnia 29 maja 2015 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. - dnia 12 sierpnia 2015 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. - dnia 12 listopada 2015 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie zapisów MSSF nr 10 "Skonsolidowane sprawozdania finansowe" po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1174/2013 z dnia 20 listopada 2013 r., w jego ocenie, Grupa Trinity posiada status jednostki inwestycyjnej i na tej podstawie zaprzestaje konsolidacji wyników grupy kapitałowej Emitenta.

W myśl postanowień MSSF 10 jednostka inwestycyjna nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych oraz wycenia posiadane inwestycje według wartości godziwej przez wynik finansowy stosownie do regulacji zawartych w MSR 39.

Podstawa Prawna:
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Waluga - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH