Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 23/2015
data dodania 2015-08-04 16:03:40
spółka AerFinance SE

Częściowe wyjście z inwestycji // Partial investment exit

Rada Administrująca AerFinance SE (‘Emitent’) informuje, iż spółka zależna Aerfinance Ventures (‘AerVC’) sp. z o.o. zbyła w dniu 3 sierpnia 2015 roku 271 600 akcji Sfery Finansów S.A za łączną kwotę 150 000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
Płatność została zrealizowana w dniu podpisania umowy w pełnej wysokości.
Przed realizacji opisywanej transakcji AerVC posiadał łącznie 1 210 000 akcji co stanowiło 31% kapitału zakładowego Sfera Finansów S.A. Po sprzedaży AerVC posiada 938 400 akcji co stanowi 24 % kapitału zakładowego.
Jednocześnie uprzywilejowanie akcji serii A oraz C co do ilości głosów przypadających na spółkę zostało zniesione.
Całkowity koszty inwestycji w spółkę Sfera Finansów S.A. wyniósł 375 800 złotych
Uzyskane środki, zgodnie z wytycznymi Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju posłużą na pokrycie części kosztów prowadzenia inkubatora przedsiębiorczości (30%) oraz nowe wejścia kapitałowe (70%)

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"


Administrative Board of AerFinance SE (‘Issuer’) informs, that its subsidiary AerFinance Ventures sp. z o.o. (‘AerVC’) disposed on 3rd of August 2015 271 600 shares of Sfera Finansow S.A. for total amount 150 000 PLN (one hundred fifty thousand) zlotys.
Full price has been paid on the date of agreement.
Before disposal AerVC owned in total 1 210 000 shares that represented 31 % of registered share capital of Sfera Finansow S.A. After disposal AerVC owns 938 400 shares, that represents 24 % of registered share capital of Sfera Finansow S.A.
All the privileges related to share classes A and C has been cancelled.
Until today AerVC has invested in total 375 800 PLN in Sfera Finansow S.A.
Monies received from disposal transaction will be spend in accordance to guidelines of Polish Agency for Enterprise Development and Ministry of Infrastructure and Development: 30 % of received amount will be spent to cover overhead costs of AerVC while 70% will be invested into new investment projects.


Legal Basis

§ 3 point 2 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading Syst


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartlomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH