Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 23/2011
data dodania 2011-06-03 15:41:59
spółka IDH Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Index Copernicus International S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2011 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 146 budynek C. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

EBI: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH