Strona główna > Spółki > KLN > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 7/2017
data dodania 2017-06-19 18:27:02
spółka Klon Spółka Akcyjna

Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy

Zarząd Spółki KLON S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą zysk netto za rok obrotowy 2016, w wysokości 1.026.701,58 zł. (słownie: jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy siedemset jeden 58/100) przeznacza w następujący sposób:
a) kwotę 209.300,00 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy trzysta złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) na każdą akcję.
b) kwotę 578.312,36 zł na kapitał zapasowy, celem finansowania działalności Spółki.
c) kwotę 239.089,22 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 15 września 2017r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 14 grudnia 2017r.
W wypłaconej dywidendzie będą uczestniczyły wszystkie akcje KLON S.A. w łącznej liczbie 20.930.000.

Podstawa prawna:
§4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Krzysztof Łopuszyński - Prezes Zarządu
  • Adam Koneczny - Wice Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH